فیزیک بنیاد هستی


+ نمونه سوالات فیزیک2 وآزمایشگاه خرداد

کمیات و عبارات زیر را تعریف کنید؟

الف) سرعت لحظه ای:

ب) قانون دوم نیوتن:

ج) کار:

د)  قانون پاسکال:

ه)ضریب انبساط سطحی:

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید؟

الف) به کمترین مقداری که با هر وسیله می توان اندازه گیری کرد ........................... با آن وسیله می نامند.

ب) در حرکت با سرعت ثابت بر روی خط راست مقدار شتاب  برابر ................. است.

ج) به قانون اول نیوتن قانون .................... هم می گویند..

د) کار نیروهای مزاحم جابه جایی همیشه مقداری ............. است.

ه) جرم یکای حجم از جسم، ............. آن نامیده می شود.

و) دمای هر جسم متناسب با ............................ متوسط مولکول های سازنده آن است.

3-1) حساب کنید که:

الف) 2 ساعت چند پیکو ثانیه است؟(  )

ب) 37 میکرومتر چند میلی متر است؟

3-2) بزرگی بردار a  برابر 2 و در جهت غرب به شرق است.بزرگی و جهت بردار b=-2a را تغیین کنید؟

الف) شکل روبرو نمودار مکان - زمان متحرکی است که با شتاب ثابت بر روی

خط راست در حرکت است.

فرض کنید  است. نمودار سرعت - زمان را رسم کنید؟

الف) اساس پرتاب یک موشک به سمت بالا را بر اساس قوانین نیوتون توضیح دهید؟

ب) جسمی روی سطح افقی با نیروی 8/10 نیوتن کشیده می شود. سرعت جسم در مدت s5 با شتاب ثابت از  به  می رسد. نیروی اصطکاک جنبشی را حساب کنید؟

الف) آزمایشی را طراحی کرده و توضیح دهید که با استفاده از آن بتوان ضریب اصطکاک جنبشی لاستیک ماشین و جاده را تخمین زد.

ب) ) آزمایشی را طراحی کرده و توضیح دهید که در آن سطح آب در لوله مویین دارای بر آمدگی باشد و سطح آن نسبت به سطح آب در ظرف پایین رود؟

7-1) در چه مواردی کار نیروی وزن منفی و در چه مواردی مثبت است؟

7-2) جسمی به جرم kg4 با نیروی N  50 به اندازه m 7 به سمت بالا کشیده می شود. الف) کار تک تک نیروها را به دست آورده و کار کل را حساب کنید. ( با رسم شکل)

ب) توان لازم برای بالا بردن این جسم kg4 در مدن نیم دقیقه چقدر است؟ 

 8-1) چرا برخی از حشرات می توانند بر روی آب بایستند؟

8-2) هنگامی که با نی نوشابه می نوشیم، چرا نوشابه از نی بالا می آید؟

8-3) دو مورد از کاربردهای فشار پیمانه ای را بنویسید؟

8-4) استوانه ای به جرم kg100 و شعاع cm 20 و ارتفاع cm50 وجود دارد.

الف) چگالی آنرا حساب کنید؟

ب) فشاری که از سطح دایره ای بر زمین وارد می کند را حساب کنید؟( )

8-5) ارتفاع شهر سامان از سطح دریا برابر با m1800 است. فشار در این شهر را بر حسب میلیمتر جیوه و پاسکال به دست آورید؟

8-1) علت دیرتر آب شدن برف روی قله کوهها چیست؟                                      

8-2) نمودار حجم بر حسب دما و چگالی بر حسب دما را برای انبساط غیر عادی آب رسم کنید؟

9-3) آب رسانای ضعیف گرما است پس چگونه آب درون یک کتری به جوش می آید. توضیح دهید؟

 

9-4) ضریب یکای رسانندگی گرمایی را بنویسید؟